Chi tiết tin tức

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

13:35:00 - 02/01/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày…tháng….năm…

 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

 

         Kính gửi:            Thủ tướng Chính phủ:

UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

 

 
 

 

(Trích lục bản đồ địa chính khu đất)

 

 

 

 

 

 

 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:...............................................................
 2. Quyết định (giấy phép) thành lập:..........................................................................
 3. Địa chỉ:.................................................................... Điện thoại:.............................
 4. Vị trí khu đất xin thuê:............................................................................................
 5. Diện tích thuê:........................................................................................................
 6. Thời hạn thuê:.........................................................................................................
 7. Mục đích sử dụng:..................................................................................................
 8. Cam kết:
  • Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
  • Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;
  • Các cam kết khác (nếu có)…

 

 

Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin